فونت انگلیسی بولد

فونت انگلیسی Akkordeon با ۱۴ وزن

فونت انگلیسی بولد Free fat font

فونت بولد انگلیسی FreeFatFont نسخه ۱٫۲

فونت خاص انگلیسی Blacker sans pro با ۶۳ حالت