فلت

مجموعه وکتور کاراکتر کارتونی مرد فروشنده

وکتور پرچم مسابقه به صورت فلت