آیکون ایلوستریتور

مجموعه آیکون دانشگاه ها
مجموعه آیکون های دندانپزشکی ایلوستریتور
مجموعه خلاقانه از آیکون پیکسلی سوپر ماریو
وکتور ۷۵ آیکون خطی زیبا مخصوص وب